ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ -

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการจตุรภัทร จันทร์ทิตย์

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา)
สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีงบประมาณ 2550
คำสำคัญ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , เกล็ดปลา , การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
บทคัดย่อ

              การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัยหาในการดำเนินงานทางด้านการตลาด  ของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา แม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง  ( บ้านบางดาน ) (2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของหน่วยธุรกิจด้วยวิธีการ SWOT analysis เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเว็บไซต์ สำหรับการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลาแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) (3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และแนะแนวทางในการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของธุรกิจชุมชนต่อไปในอนาคต  ระเบรยบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธี SWOT  analysis   และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมุลจากการสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน)
               ผลการวิจัยพบว่า ทางกลุ่มควรเพิ่มศักยภาพการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดเสียก่อน ตลอดจนต้องพัฒนาให้เป็นผู้นำทางการตลาดด้านราคาสินค้าประเภทเดียวกัน และต้องเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีมากพอที่จะรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการนำเอากลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารทางการตลาดมาใช้ประโยชน์ ในด้านแรงงานการผลิต ควรจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าของทางธุรกิจชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน  เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น  หากต้องการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยระบบพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์  ทางกลุ่มแม่บ้านจำเป็นต้องทำการฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเป็นที่ปรึกาาสำหรับกลุ่มธุรกิจชุมชน  ในการพัฒนาระบบพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนถาวรนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้างหรือหน่วยงานของส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของทางกลุ่มธุรกิจชุมชน