ค้นหาโดย ระบุคำค้น

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดูข้อมูล ชื่อเรื่องการวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ
ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาติดเกมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา สุพล เพชรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 2553
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแห สิริชนก อินทะสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2553
การเตรียมและสมบัติของไม้ประกอบจากเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วและเส้นใยปาล์มน้ำมัน พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เชาว์อารมณ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาลัยราชกัฏสงขลา 2553
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทยโดยใช้วิธีตอบสนองการสอน : Rtl พัชรี จิ๋วพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ 2553
กลวิธีการใช้ภาษาในการเสนอขายสินค้าของแม่ค้าในตลาดนัดอาเซียนเทรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2553
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ 2553
ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเกาะยอ ธนภัทร ยีขะเด คณะวิทยาการจัดการ 2552
การพัฒนาเศรษฐกิจกับการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาปริญญาตรี สุธีรา เดชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
บทบาทองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เทพกร ณสงขลา คณะวิทยาการจัดการ 2552
การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน เพื่อลดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยโมเดลจลนพลศาสตร์และการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ พลพัฒน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดจากการทำงานทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนัดงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในเขตอำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมศักดิ์ แก้วพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552
การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและสาหร่ายสีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เสาวนิตย์ ชอบบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
การพยากรณ์ราคาข้าวขาว 5% จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
พยากรณ์ราคายางพารา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 2552
การจัดทำรายการนำเที่ยวโดยชุมชนมีส่วร่วม ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพะวง ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาการจัดการ 2552
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของวัดบนคาบสมุทรสทิงพระที่ปรากฏในแผนที่แสดงเขตกัลปนาวัดบนเกาะสทิงพระในสมัยอยุธยา พ.ศ. 2158 ที่อยู่ภายใต้การปกครองของวัดพระโคะ บรรจง ทองสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552
การปนเปื้อนแบคทีเรียในปลากะพงขาวและปลากะพงแดงที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต 2552
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวคล้อมของประชาชนชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2552
การศึกษาความเป็นไปได้ในารเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคดนโลยีอุตสาหการ วีรชัย มัฎฐารักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2552

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11