ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย

ชื่อวารสาร กาสะลองคำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 6
ฉบับที่ 1
ช่วงเวลาที่จัด มกราคม - มิถุนายน 2555

ชื่อบทความวิจัย ผู้ทำวิจัย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สุพรรณ พรมตัน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
การละเมิดสิทธิ์สินค้าประเภทโสตทัศนวัสดุในเขตเศรษฐกิจชายแดน กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า สว่าง กันศรีเวียง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สายวลี วิทยาภัค
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด วรรณา สุภาพุฒ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ และสายตา ประเสริฐภักดิ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
สภาพปัญหาการบริการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระจริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สุพรรณณ์ ยากองโค
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร พรรษชล อึ้งสวรรค์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
มาตรการบังคับใช้โทษทางอาญาตามคำพิพากษา : ศึกษากรณีพักการลงโทษ ณัฐกานต์ มูลสืบ
(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
การเข้าถึงประกันสังคมของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อด้านสาธารณสุขของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย กฤติยา พลางวัน, ประสาท แสนไชย, ศิโรรัตน์ พิลาวุธ และกันต์ ฝอยทอง
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การพัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมป์) จินตกานท์ เสานอก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาเวียง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จิราณีย์ พันมูล, อาแว มะแส
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ภาวะผู้นำของนักบัญชี ในธุรกิจวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต
(วิทยาลัยเชียงราย)