ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย

ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปีที่ 1
ฉบับที่ 5
ช่วงเวลาที่จัด 19 - 20 ธันวาคม 2554

ชื่อบทความวิจัย ผู้ทำวิจัย
การพัฒนาหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ
(มหาวิทยาลัยสยาม)
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขวัญใจ ป้อมพระเดช, พิชัย สราญรมย์ และภคิน สรวงท่าไม้
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี)
แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้หลักการเป็นหุ้นส่วน พิณทิพา สืบแสง และสุทธิพงศ์ บุญผดุง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ช่อชะบา ชื่นบาน, เฉลา ประเสริฐสังข์ และวิเชียร พันธ์เครือบุตร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี)
การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ดวงกมล โพธิ์นาค
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน ดวงกมล โพธิ์นาค
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ วงธรรม สรณะ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี)
การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึก โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ลัดดา จันทร์ศรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนเกวลินวิทยา ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปรากร ประยุทธ ผันประเสริฐ และสุธี ประจงศักดิ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และตลาดเก้าห้องร้อยปี จ.สุพรรณบุรี สุดารัตน์ แสงจำนงค์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) สุทธิพงศ์ บุญผดุง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ ณัชชากร เอมเปีย, สุรพล ขอบปี, วรเชษฐ์ รุ่งหลำ, อำนวย ปาอ้าย และทวีศิลป์ กุลนภาดล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การพัฒนาห้องสมุดเรือนจำจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุด 3 ดี ดวงใจ อมิตรพ่าย และทรงธรรม ธูปแก้ว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านบริหารธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ชุติมา นิ่มนวล และวันทนา เนาว์วัน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณิสร แก้วแดง และบุษยารัตน์ ลอยศักดิ์
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาภากร มินวงษ์, อรวรวีย์ เฉลิมพงษ์ และณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมถ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี)
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบลแห่งการเรียนรู้ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปิ่นนเรศ กาศอุดม, หทัยชนก บัวเจริญ, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม และจุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ในปีการศึกษา 2547 กับปีการศึกษา 2553 มัณฑนา เหมชะญาติ, ชัชชนก สิทธิเวช และศุภกิจ เแลิมกิตติชัย
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
ความจริงเบื้องหลังการใช้ถุงยางอนามัย : เหตุผลหลักที่ทำให้วัยรุ่นไทยไม่ใช้ถุงยางอนามัย พรฤดี นิธิรัตน์
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
การใช้ประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นสินค้าแขวงจำปาสักเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึก อรุณี เจริญทรัพย์, วิบูล จันทรืแย้ม และหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวป่าพุจำปีสิรินธรและเมืองโบราณซับจำปา วิบูล จันทร์แย้ม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
พฤติกรรมปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี เพ็ญนภา พิสัยพันธ์, มัณฑนา เหมชะญาติ และอรัญญา บุญธรรม
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบนวดโดยใช้น้ำมันไพลกับนวดแบบดั้งเดิมในผู้ที่มีอาการปวดไหล่และคอ โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, คณิสร แก้วแดง และวิภารัตน์ ภิบาลวงษ์
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตจังหวัดลพบุรี ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม ฤดี นิยมรัตน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ผลลัพธฺที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกา ในชุมชนหนองบัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พระเลิศพอพัฒน์ จันทปัญโญ(แก้ววันทอง), คมพล สุวรรณกูฏ และนักรบ เถียรอ่ำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณนี)
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการสร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแบะการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสาวภา ไพทยวัฒน์, นลินรัตน์ ติ้มสันเทียะ, สิริขวัญ ร่วมพัฒนา และศิรินภา แสงตันชัย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึกษาภูมินามในเพลงลูกทุ่ง แน่งน้อย ดวงดารา, พรโชค อู๋สมบูรณ์ และธฤษวรรณ บัวศรีคำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
รูปแบบการแสดงละครรำแก้บนประกอบพิธีกรรมความเชื่อ : กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม อรวัฒนา ชินพันธื
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
อิทธิพลของเพลงป๊อบตะวันตกต่อการเปลี่ยแปลงแนวดนตรี ของเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ยุทธกร สริกขกานนท์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พรรณไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดดา ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน ศึกษากรณีชาวแสกนดิเนเวีย พรรณิภา โซลเบิร์ก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ปัจจัยที่มาใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี เกรียงไกร ปิตะบุตร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท รัชชนก สวนสีดา, ยุลดา ทัรพย์สมบูรณ์ และนพวรรณ จันทร์ประดับ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กะท้อนในจังหวัดลพบุรี พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามรอยเส้นทางจาริกแสวงบุญรอยพระพุทธบาท สยามล เทพทา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
นักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด วัชรินทร์ หอมประเสริฐ, ยุทธนา พรรคอนันต์ และเมทินี จันทีนอก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคาสรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กรีฑา อักษรนันทน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อโนชา ปานแก้ว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภัทราพร จันตะนี และอัจฉรา หล่อตระกูล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กรณีศึกษา บริษัทสหมิตรเจริญ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) รำภา หลอยส่วน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง สุกัญญา พยุงสิน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ยุทธศาสตร์การสร้างมุลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสำหรับ ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประะทศไทย ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้ำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืชจากแป้งข้าวโพดไร่ กรรณิการ์ อ่อนสำลี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ อภิชาติ สังข์ทอง, กฤษณะ ช่องศรี, สรศักดิ์ งามละมัย และศุภนิจ พรธีรภัทร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งกระท้อนแช่อิ่มแบบไฮบริดจ์ รังสรรค์ พงษ์พัฒนอำไพ และปณพ สะอาดยวง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา นันทนา แจ้งสุวรรณ์ และพีระพงษ์ เคหัง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การวิเคราะห์ปริมาณไอออนโลหะบางชนิดโดยใช้แนพธาซารินเป็น รีเอเจนต์ด้วยวิธีการประยุกต์เทคนิคโฟลอินเจคชั่นแฃะการสกัดด้วยตัวทำลาย ดวงพร ภู่ผะกา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่า้ำน้ำตาลสะสม ยุพิน เมืองศิริ, วัลภา คุณทรงเกียรติ และภาวนา กีรติยุตวงศ์
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์)
ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดลพบุรี พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
กระบวนการทำซ้ำอิชิกาวาสำหรับคู่ของการส่งค่าเดียวที่ไม่ขยายทั่วไปของซูซูกิและการส่งหลายค่าที่ไม่ขยายในปริภูมิบานาค นาคนิมิตร อรรคศรีวร และกฤษณะ โสขุมา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ ขเตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี จิราวรรณ ฉายาวัฒน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การพัฒนาต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองสำหรับใช้ในครัวเรือนโดยประยุกต์ใช้เตาเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ปพณ สะอาดยวง และรังสรรค์ พงษ์พัฒนอำไพ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การพัฒนาเครื่องผสมปุ๊ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ วยากร อุดมโภชน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี กณิศนันท์ ดีดวง, วิมล เอมโอช และปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตารางธาตุสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ณํฏฐิกา สมัยมงคล และแลองชัย ธีวสุทรสกุล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามรูปแบบกับความต้องการนิเทศภายในของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ธนนันท์ คณะรมย์, ถาวร ฉิมเลี้ยง และสุริสา บุญโชติหิรัญ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์ในโลกจริง ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา กฤษฎา นรินทร์, ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล และจารุวรรณ สิงห์ม่วง
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
ผลการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องตารางธาตุ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี ศิริพร ปาเชน และฉลองชัย ธีวสุนทรสกุล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธืระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลบุรี (มารดาพิทักษ์) อัจฉรา เจริญรูป
(โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์))
การพัฒนากิจกรรมทบทวนผ่าน Facebook เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธืระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เพ็ญนภา ปรีดา
(โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์))
รายงานวิจัยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี รหัสวิชา ว33225 เรื่องเคมีอินทรีย์ โดยใช้ E-BOOK ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัจฉา กุนาคำ
(โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิภัทรา สิมะโรจนา และธรรมรัตน์ วิมะโรจนา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการให้บริการของสนามกอล์ฟรำไพพรรณี ดารณี นวพันธ์ และจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ศึกษาเหลี่ยมเจียระไนพลอยและแบบเครื่องประดับชนิดแหวนในจังหวัดจันทบุรี วิโรจน์ อิ่มเอิบ, ภัทรา ศรีสุโข, จรรยพร วิทยารัฐ และวรฉัตร อังคะหิรัญ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
การออกแบบและพัฒนารายการสินค้าจำลองเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการขายเครื่องประดับในจันทบุรี นาวี เปลี่ยวจิตร์, ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน และปฏิวัติ สุริโย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
การปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรียบกล้วยหอม อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, ปิยะพงษ์ เอกวัฒ และสุรินทร์ นามไว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การพัฒนาซิฟฟอนเค้กลูกตาลลดน้ำตาล อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, จันทรา แก้วประสม และอาภาพร จันทร์แนม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์มออิเล็กตริก โดยใช้ความร้อนจากเครื่องควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ ภูมิทัศน์ ก๋าคำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่ได้รับจากการฟังเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษาประชาชนชุมนุมตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พระกิตติเอก ณัฏฐิโก (ปาณิญา), คมพล สุวรรณกูฏ และนักรบ เถียรอ่ำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมของเยาวชนไทย : กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ฎารัตน์ ชิตวงศ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่น ธีรวัลย์ ศิลารัตน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
แนวทางการจัดการป่าชายคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุครสงคราม นิธินาถ เจริญโภคราช
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารตส่วนตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จัังหวัดเพชรบุรี เธียรรัตน์ สินสุข
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุนิสา ส่งศิริพันธ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี วันวิสาข์ แก้วโกศล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพบริการของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร สุรศักดิ์ สวัสดี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การใช้สารสนเทศของนิติกรสำนักงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฎร นราภัทร เพชรมณี
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ความคาดหวังของผู้นำครัวเรือนต่อการปฏิบัติหนาที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลฉนัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ศิริพงษ์ ศรีงาม, ดร.คมพล สุวรรณกูฎ และดร.นักรบ เถียรอ่ำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
ผลกระทบอุทกภัยและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศรีสกุล เฉียบแหลม, โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล และจีราภา ศรีท่าไฮ
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผฏิบัติงานของพนักงานส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ศุภานน สืบสมบัติ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ธวัช วิเชียรประภา, จุรีรัตน์ เจริญจิตต์, รัตนา สุรนันท์ และชวนา แสงขำ
(โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและขยะ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ปัจจัยองค์กรกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ชัชชญา อาจแสน
(องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จังหวัดเพชรบุรี)
รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประทเศไทยในอนาคต พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
ผลการใช้รางจืดร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับอันตราย นันทวัน ใจกล้า, สายใจ จารุจิต และเสาวภา เล็กวงษ์
(วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
การกำหนดสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับผู้ชำนาญงานเครื่องล่างรถยนต์ สามารถ สว่างแจ้ง และบรรจบ อรชร
(มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร ธิติมา ไชยมงคล
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
การผลิตครูแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมไทย รุจิเรจ โกมินทรชาติ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษษแบบองค์รวมของครูปฐมวัย ตามแผนการจัดกิจกรรมประจำวัน ชุลีพร สงวนศรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัชรี ชูบรรจง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)