ชื่องานวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านบางดาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ -

ผู้ร่วมทำงานวิจัย
หัวหน้าโครงการสรัช ดอกบัวแก้ว

รายละเอียดงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา)
สาขาการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีงบประมาณ 2555
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
งบประมาณ 0 บาท
พื้นที่ทำการวิจัย ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่ -
สถานะของผู้ประสานงาน -
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
สถานะงานวิจัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
คำสำคัญ วิสาหกิจชุมชน, ศูนย์โอทอป, จังหวัดสงขลา
บทคัดย่อ          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทการจัดการของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านบางดาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศึกษาผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการผลิตดอกไม้จันทน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์โอทอป บ้านบางดาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลจริงที่ใช้ในการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตดอกไม้จันทน์
          ผลการวิจัยพบว่าการวิจัยมีลักษณะเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาการวิเคาระห์การผลิตดอกไม้จันทน์ของบ้านบางดาน ซึ่งมารวมตัวกันเป็นศูนย์โอทอป โดยวิธี การสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม แนวทางพัฒนาทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ของศูนย์โอทอป บ้านบางดาน ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยที่ฉลากควรมีลักษณะที่สามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ครบถ้วน สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถดึงดูดลูกค้าและมีความน่าสนใจ นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ ควรเลือกแหล่งผลิตที่มีต้นทุนการผลิตไม่สูงจนเกินไป แต่ยงคงรูปแบบที่สวยงาม เพื่อความสะดวกในการขายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU