ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย

ชื่อวารสาร วารสารจันทรเกษมสาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีที่ 17
ฉบับที่ 33
ช่วงเวลาที่จัดประชุม/ตีพิมพ์ กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

ชื่อบทความวิจัย ผู้ทำวิจัย
1. ปัญหากระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในวุฒิสภา ภูมิ มูลศิลป์
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
2. บทบาทสตรีไทยกับการบริหารภาครัฐในอนาคต กมลพร กัลยาณมิตร
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
3. การสร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
4. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน สุรพล พหลภาคย์, จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ และนิยม บุญพิคำ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
5. การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชิด ทิณบุตร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
7. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะตามความคิดเห็นของบุคลากรในบริบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราภรณ์ นิลนนท์, สุรพล พหลภาคย์ และธนิตฐา สันโดษ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
8. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กนิษฐา อ่อนศิริ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
9. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ใหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, ศรินทร์ ชันติวัฒนะกุล, นภัสสร ตื่มสูงเนิน และฉัตรมงคล จันทราทิพย์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
10. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
11. การพัฒนาหลักสูตรท้องถื่นเรื่องการปลูกส้มโอพันธ์ขาวแตงกวาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดชัยนาท ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, ชวนิดา สุวานิช, สมคะเน แผลงฤทธิ์, อัมพรรัตน์ วัฒนโชติ, จงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะ และรพีพร ปรุงสุข
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
12. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับรำรำมะนา จังหวัดชัยนาท บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนิสิตวิชาเอกเคมีต่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ นันทวัน ชุมตันติ
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
14. การพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครูสำหรับคณะครุศาสตร์:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิเศษ ชิณวงศ์, ปองสิน วิเศษศิริ และพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
15. พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร อมร บุญโยปกรณ์ และปนัดดา ยิ้มสกุล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)